Małżeństwo

Małżeństwo

1. Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jeżeli ślub ma być w innej parafii niż ich rodzima, potrzebna jest na to zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów.

2. Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa „konkordatowego”:
– aktualne (tzn. nie starsze niż sześć miesięcy) świadectwa chrztu świętego, zawierające adnotację  o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym kandydatów,
– dowody osobiste,
– świadectwa katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku ich braku potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego.
– trzy egzemplarze „zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (pobiera się je w USC i ważne są trzy miesiące od daty wydania).

3. Narzeczeni biorą udział w naukach przedślubnych, które odbywają się w terminach podanych w ogłoszeniach parafialnych (nauki można odbyć w innej parafii) oraz zgłaszają się na trzy konsultacje do Poradni Życia Rodzinnego (na konsultacje dobrze jest zgłosić się wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem, nawet przed odbyciem nauk ogólnych; termin pierwszego spotkania w naszej poradni parafialnej można ustalić telefonicznie w czwartki od godz. 17, nr tel. (32) 230-83-48).

4. Nowożeńcy, którzy nie są bierzmowani oraz nie ukończyli katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej mają obowiązek ukończenia tzw. katechumenatu (10 nauk uzupełniających z zakresu podstawowych wiadomości z religii), który odbywa się w parafii katedralnej w Gliwicach.

5. Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie. bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej wypada – jeśli są ludźmi wierzącymi – by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.

6. Wymienione wymagania dla pragnących przyjąć sakrament małżeństwa wynikają z przepisów prawa kościelnego i cywilnego naszego kraju.